დონორობისმსურველებმაუნდაგაითავისონრომდონორობასაქვსარამარტომატერიალურიმხარეარამედსულიერი მხარეც. დონორსშეაქვსუმნიშვნელოვანესიწილი მისთვისუცხოადამიანებისცხოვრებაში. ისინიეხმარებიანმათყველაზედიდიპრობლემისგადაწყვეტაშიდამათიოცნებისასრულებაშიიყოლიონსაკუთარიშვილი . მათგადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებულიამ ადამიანებისბედნიერება . ამიტომმათუნდაგრძნობდნენთავის წილ პასუხისმგებლობას . (ანონიმურობა დამოკიდებულია თქვენს სურვილზე ) თუგსურთგახდეთჩვენი კლინიკის „სთორქ აივიეფ“ ის ოჯახის ნაწილი, გთხოვთ შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ფორმა.


გთხოვთ შეავსოთ ფორმა


Add More Attachments